Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovsnjima Federacije BiH (“Sl. Novine FBiH”, br. 12/03,34/03 i 65/13), člana  66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  („Službene novine F BiH“, broj 46/10 i 75/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (“Sl. list R BiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94.), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove (“Sl. novine F BiH”, br. 77/17), člana 24. Statuta Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica (Prečišćeni tekst) i Odluke Upravnog odbora Lječilišta broj 5-2268/18 od 27.07.2018.godine, raspisuje se

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I BANJSKO LIJEČENJE-LJEČILIŠTE „REUMAL“ FOJNICA

 

1. Predmet javnog konkursa

Izbor i imenovanje direktora Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilišteReumalFojnica.

 

2. Opis poslova direktora

U skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima, Statutom i drugim općim aktima Lječilišta.

 

3. Mandat direktora traje četiri (4) godine.

Po isteku mandata isto lice može, na osnovu javnog konkursa, ponovno biti imenovano za direktora Lječilišta, ali najviše za još jedan mandatni period.

 

4. Uslovi koje mora ispunjavati kandidat

a) Opći uslovi

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
 2. da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),
 3. da ima prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o prebivalištu ili ovjerena kopija lične karte);
 4. da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
 5. da se na kandidata ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
 6. da nije osuđivan  za krivično djelo ili privredni prijestup niti se protiv njega vodi krivični postupak (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
 7. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu odredaba Zakona o sukobu interesa u istitucijama vlasti u BiH BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),

 

 1. da nije na funkciji u političkoj stranci (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
 2. da nema privatni i/ili finansijski interes u Lječilištu „Reumal“ Fojnica (dokaz: potpisana i ovjerena izjava),
 3. da nije predsjednik ili član Upravnog ili Nadzornog odbora druge zdravstvene ustanove (dokaz: potpisana i ovjerena izjava).

 

b) Posebni uslovi

1. da ima završen medicinski fakultet ili farmaceutski fakultet (dokaz: diploma ili ovjerena

    kopija diplome o završenoj stručnoj spremi odgovarajućeg smjera, nostrificirana diploma

    ukoliko fakultet nije završen u BiH),

 1. da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci (dokaz: potvrda o radnom iskustvu),
 2. da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, i to sva tri nivoa edukacije  u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta (dokaz: certifikat ili ovjerena kopija),
 3. da nije razriješen dužnosti direktora zdravstvene ustanove prije isteka mandata na koji je imenovan (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
 4. program rada i razvoja Lječilišta “Reumal” Fojnica za mandatni period.

 

5. Podnošenje prijava

Kandidati uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon dužni su priložiti orginalnu dokumentaciju ili ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od tri  mjeseca)

Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“ i web stranici Lječilišta „Reumal“ Fojnica.

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u roku od 15 dana od dana posljednje objave.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti  na adresu:

Lječilište „Reumal“ Fojnica, ulica Banjska br. 1.  71270 Fojnica, sa naznakom „Prijava na konkurs- ne otvarati“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

6. Ostale napomene

Svi kandidati koji budu ispunjavali opće i posebne uslove Javnog konkursa, bit će pozvani na intervju pred Komisijom za provođenje konkursne procedure za izbor direktora.

 

Nova Godina 2019.

Cjenovnik

Informacije i rezervacije

+387 30 838 800
+387 30 838 801
+387 30 838 802
+387 30 838 848 fax
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Tretman skolioze kod djece

Novi program za prevenciju i tretman skolioze

Koncept po Katharini Schroth


Program je namijenjen...
Opširnije...

Nova Godina 2019.
Nova Godina 2019.

Novogodišnji dvodnevni aranžman u Reumalu

Cijena aranžmana po osobi iznosi 250 KM


Aranžaman uključuje...
Opširnije...

Programi za penzionere
penzioneri 01

U saradnji sa  penzionerima/ umirovljenicima

Programi u trajanju od 10 dana


Najpovoljniji programi za penzionere ...
Opširnije...

Banjska 1, 71270 Fojnica, Bosna i Hercegovina
+387-30-838-800

Lječilište «Reumal» Fojnica

bsarendetr