U Subotu 08.09. ispred "Aquaparka" zajedno vježbali pacijenti, gosti i građani Fojnice.

SVJETSKI DAN FIZIKALNE TERAPIJE - 08.Septembar 2018.
Budite aktivni, ostanite aktivni ključna je poruka fizioterapeuta za Svjetski dan fizioterapije koji će biti 08.09.2018.

Reumalov štand su posjetili brojne poznate ličnosti od Valentina Incka, preko Federalne ministrice Đapo, predsjednika udruženja penzionera do posjetilaca koji su željeli čuti o ponudi naših wellness i vikend programa.

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovsnjima Federacije BiH (“Sl. Novine FBiH”, br. 12/03,34/03 i 65/13), člana  66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  („Službene novine F BiH“, broj 46/10 i 75/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (“Sl. list R BiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94.), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove (“Sl. novine F BiH”, br. 77/17), člana 24. Statuta Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica (Prečišćeni tekst) i Odluke Upravnog odbora Lječilišta broj 5-2268/18 od 27.07.2018.godine, raspisuje se

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I BANJSKO LIJEČENJE-LJEČILIŠTE „REUMAL“ FOJNICA

 

1. Predmet javnog konkursa

Izbor i imenovanje direktora Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilišteReumalFojnica.

 

2. Opis poslova direktora

U skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima, Statutom i drugim općim aktima Lječilišta.

 

3. Mandat direktora traje četiri (4) godine.

Po isteku mandata isto lice može, na osnovu javnog konkursa, ponovno biti imenovano za direktora Lječilišta, ali najviše za još jedan mandatni period.

 

4. Uslovi koje mora ispunjavati kandidat

a) Opći uslovi

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
 2. da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),
 3. da ima prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o prebivalištu ili ovjerena kopija lične karte);
 4. da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
 5. da se na kandidata ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
 6. da nije osuđivan  za krivično djelo ili privredni prijestup niti se protiv njega vodi krivični postupak (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
 7. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu odredaba Zakona o sukobu interesa u istitucijama vlasti u BiH BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),

 

 1. da nije na funkciji u političkoj stranci (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
 2. da nema privatni i/ili finansijski interes u Lječilištu „Reumal“ Fojnica (dokaz: potpisana i ovjerena izjava),
 3. da nije predsjednik ili član Upravnog ili Nadzornog odbora druge zdravstvene ustanove (dokaz: potpisana i ovjerena izjava).

 

b) Posebni uslovi

1. da ima završen medicinski fakultet ili farmaceutski fakultet (dokaz: diploma ili ovjerena

    kopija diplome o završenoj stručnoj spremi odgovarajućeg smjera, nostrificirana diploma

    ukoliko fakultet nije završen u BiH),

 1. da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci (dokaz: potvrda o radnom iskustvu),
 2. da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, i to sva tri nivoa edukacije  u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta (dokaz: certifikat ili ovjerena kopija),
 3. da nije razriješen dužnosti direktora zdravstvene ustanove prije isteka mandata na koji je imenovan (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
 4. program rada i razvoja Lječilišta “Reumal” Fojnica za mandatni period.

 

5. Podnošenje prijava

Kandidati uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon dužni su priložiti orginalnu dokumentaciju ili ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od tri  mjeseca)

Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“ i web stranici Lječilišta „Reumal“ Fojnica.

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u roku od 15 dana od dana posljednje objave.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti  na adresu:

Lječilište „Reumal“ Fojnica, ulica Banjska br. 1.  71270 Fojnica, sa naznakom „Prijava na konkurs- ne otvarati“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

6. Ostale napomene

Svi kandidati koji budu ispunjavali opće i posebne uslove Javnog konkursa, bit će pozvani na intervju pred Komisijom za provođenje konkursne procedure za izbor direktora.

 

Besplatan ulaz za sve posjetioce Aquaparka u petak, subotu i nedjelju

Dugo se već nije zborovalo u Reumalu. Možda je protekla i cijela decenija od zadnjeg okupljanja značajnijeg broja zaposlenika. Sindikalni pokušaji zborovanja na izbornim ili izvještajnim skupštinama, nisu vrijedni ni spomena. Vjerovatno je to i jedan od razloga zašto se na nastupnom obraćanju vršioca dužnosti direktora Alije Mukače sleglo svo reumalsko ljudstvo, koje je moglo odsustvovati, tih dvadesetak minuta, od svakodnevnih radnih obaveza. Aplauzom dočekan, aplauzom prekidan, aplauzom ispraćen: i kada je govorio finansijskom stanju Lječilišta; i kada je iznosio plan hitnih mjera koje se moraju odmah sprovesti; i kada je najavljivao reviziju poslovanja u proteklom periodu. Pa čak, i kada je kritikovao, te iste ljude koji mu aplaudiraju, za njihove propuste u radu - oni su mu kimanjem glavom odobravali.

Prilog možete vidjeti na dolje navedenom linku.

Upravni odbor Lječilišta Reumal,  na svojoj sjednici održanoj 04.06. 2018.god., razriješio je dužnosti direktora Ustanove dr Eldana Lokmića.  Samom razrješenju prethodili su Zaključci Općinskog vijeća Fojnica od 01.06. 2018.god., te pisana ostavka dosadašnjeg direktora, zaprimljena isti dan u Knjizi protokola Lječilišta. Na istoj sjednici, za vršioca dužnosti direktora Lječilišta, imenovan je, diplomirani ekonomista, Alija Mukača, koji je u prethodnom periodu obavljao funkciju pomoćnika načelnika za privredu Općine Fojnica.

Rijetke su škole koje u svom obrazovnom procesu nude zanimanja fizioterapeutski tehničar. Ali, još su rjeđe škole koje nude ovo zanimanje, a da imaju mogućnost izvođenja praktične nastave u ustanovama tipa Reumala, za čije potrebe se u većini slučajeva ovakva vrsta kadrova i obrazuje.

Pažljivo biranje učešća na nekim sajmovima, nikada se ne bi smjelo podvesti pod mišljenje, koje preovlađuje kod određenog dijela ljudi, da je to novac bačen u vjetar. Sajmovi su svojevrstan oblik reklamiranja, ali i potvrda vašeg postojanja i pokazivanja javnosti, onog, čime se baviš.

Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje iz Sarajeva koja se bavi obrazovanjem učenika sa umanjenim intelektualnim sposobnostima za neka jednostavna zanimanja (pomoćni moler, pomoćni tapetar, knjigovezac, cvjećar, i sl.), nedavno se Lječilištu Reumal obratila sa zahtjevom da 6 učenika sa narušenim zdravljem u pratnji dva profesora provedu 2 – 3 dana na liječenju u Fojnici o trošku Reumala.

Tri janjeta, tri gajbe Sarajevskog, dva pakovanja čačkalica, potreban broj plastičnih čaša, tanjura i salveta, par boca fante i kisele, salata – i nije baš privlačan nagradni fond i satisfakcija za proliveni znoj i upaljene mišiće za učesnike nogometnog turnira organiziranog po sektorima između uposlenih Lječilišta Reumal.

Začudo, ovaj puta nije kišilo na ispraćaju 40. – te generacije fojničkih maturanata. Sreća, jer, sve ozbiljne meteo prognoze upozoravale su na evidentnu mogućnost popodnevnih pljuskova u unutrašnjosti Bosne i Hercegovine.Tradicionalno, defile maturanata je najposjećeniji događaj u Fojnici.

U Reumalu je 11. maja javnom tribinom u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Fojnica i Muftijstva Sarajevsko, počelo obilježavanje 555. godišnjice od uručivanja ahdname sultana Mehmeda Fatiha, gvardijanu Franjevačkog samostana u Fojnici fra Anđelu Zvizdoviću.

Ramazan u Reumalu, možda nije kao kod kuće; nedostaje vam vaše mjesto sjedenja u dnevnoj sobi, ili pogled kroz prozor na poznati krajolik, ili slatka dosada cjelodnevnog ljenjčarenja.

Danas je, jednosatnim odsustvom od svakodnevnih radnih aktivnosti, za 20 zaposlenika koji ove godine pune 10 (16), 20 (1) ili 30 (3) godina neprekidnog rada, priređen svečani prijem, na kojem su slavljenicima uručene zahvalnice i prigodne novčane nagrade.

Oduvijek se mislilo da april ima 30. dana i da Prvi maj dolazi poslije 30. aprila. Ove godine, april se nešto pofebruario, smanjio, „pokupio“, pa je jedva nagurao na 27 dana. Naime za neke je, slično kao i prethodnih godina, Prvi maj stigao u petak popodne.

Oni upućeniji, s razlogom, tvrde da je ovo prva temeljita adaptacija smještajnog prostora Reumala, od vremena njegovog stavljanja u funkciju početkom osamdesetih godina prošlog vijeka.

Ako ste još u dilemi, gdje ćete se za prvomajske praznike osjećati ugodno i sigurno, preporučujemo vam Lječilište Reumal u Fojnici.

Nekada su sajmovi bili jedinstveno mjesto, gdje su se, javnosti na uvid, nudili različiti noviteti u proizvodnji i uslužnim djelatnostima, gdje su se susretali privrednici i sklapali vrijedni poslovni aranžmani.

Cjenovnik

Informacije i rezervacije

+387 30 838 800
+387 30 838 801
+387 30 838 802
+387 30 838 848 fax
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Tretman skolioze kod djece

Novi program za prevenciju i tretman skolioze

Koncept po Katharini Schroth


Program je namijenjen...
Opširnije...

Odmor u wellness centru
ljeto 2016

Provedite odmor u Reumal wellness centru

Program od 5 dana po cijeni 365 KM


Aranžaman uključuje...
Opširnije...

Programi za penzionere
penzioneri 01

U saradnji sa  penzionerima/ umirovljenicima

Programi u trajanju od 10 dana


Najpovoljniji programi za penzionere ...
Opširnije...

Banjska 1, 71270 Fojnica, Bosna i Hercegovina
+387-30-838-800

Lječilište «Reumal» Fojnica

bsarendetr